Strategi og vision

Vidensråd for Forebyggelse samler, bearbejder og formidler viden baseret på forskning. Målet er at bidrage til, at borgere i Danmark lever sundere og længere uden sygdom.

Vidensråd for Forebyggelse består af 15 forskere inden for forebyggelse, sundhedsfremme og samfund.

Hver enkelt forsker har sin egen faglige styrke på et særligt felt inden for forebyggelse. Forskerne er udpeget af faglige institutioner og selskaber, og tilsammen dækker vi forebyggelsesområdet bredt. 

Vidensråd for Forebyggelse er uafhængigt af særinteresser. Viden og engagement er vores drivkraft.

Mission
Vidensråd for Forebyggelse samler, bearbejder og formidler viden baseret på forskning. Målet er at bidrage til, at borgere lever et bedre og længere liv.

Vision
Tænk forebyggelse for alle – syge såvel som raske.

Værdier
Vidensråd for Forebyggelse arbejder, uafhængigt af politiske og kommercielle interesser, for at forebyggelse og sundhedsfremme sker på et evidensbaseret grundlag.                                     

Rolle
I Danmark er Vidensråd for Forebyggelse det eneste uafhængige råd, der har forebyggelse og sundhedsfremme som sit særlige fokus. Vidensråd for Forebyggelse er en debatskabende aktør og et aktivt bindeled mellem eksisterende viden på den ene side og beslutningstagere, sundhedsprofessionelle, andre fagprofessionelle og borgere på den anden side.

Profil
Tre elementer har en kerneplacering i Vidensråd for Forebyggelses arbejde:

 • At samle og formidle forskningsbaseret viden om forebyggelse og sundhedsfremme
 • På baggrund heraf at rådgive om hvad der kan være bedst at gøre i forhold til særlige folkesundhedsudfordringer
 • At understøtte implementering af aktiviteter som i praksis kan medvirke til forbedret folkesundhed – i tæt samarbejde med alliancepartnere.

Målgrupper
Vidensråd for Forebyggelse har overordnet tre målgrupper for de forskellige aktiviteter:

 • Statslige, regionale og kommunale beslutningstagere. Vi ønsker, at politikerne arbejder for, at forebyggelse er bedre end behandling, og at forebyggende tiltag også kan have effekt på kort sigt.
 • Sundhedsprofessionelle og andre fagprofessionelle, bl.a. læger, sygeplejersker, lærere, pædagoger og sundhedschefer. Vi ønsker, at sundheds- og fagprofessionelle tænker forebyggelse ind i deres møde med borgerne.
 • Borgere i det danske samfund. Vi ønsker at imødegå myter med evidensbaseret viden og inspirere til bedre sundhedsadfærd.

Strategisk fokus
I perioden 2015-2018 stillede Vidensrådet skarpt på forebyggelse blandt børn og unge, da megen uhensigtsmæssig sundhedsadfærd bliver grundlagt i barn- og ungdommen – i nogle tilfælde allerede i forstertilværelsen. Dette har afstedkommet en række større projekter indenfor bl.a. fysisk aktivitet, frugtbarhed, tobak, kost samt mental sundhed og helbred. Flere af projekterne forventes først afsluttet i 2020.

I perioden 2019-2022 vil Vidensråd for Forebyggelse atter brede sit fokus ud og beskæftige sig med forebyggelse livet igennem. Da Vidensrådet ønsker at være debatskabende og bidrage til mindre ulighed i sundhed, vil der være fokus på samfundsmæssig relevans og aktualitet samt mulighed for forebyggelsesindsatser på strukturelt niveau, hvilket kan lede til flere gode leveår for alle.

Vidensråd for Forebyggelse vil herudover kunne fokusere på andre relevante problemstillinger som følge af pludseligt opståede behov (fx politisk fokus eller borgerinteresse/bekymring) eller ny, relevant viden på sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet.

Succeskriterier
Vi vil måle vores succes på evnen til at omsætte viden baseret på forskning til sundhedsmæssig praksis. Målet er, at Vidensråd for Forebyggelses indsatser tages i anvendelse i forbindelse med udarbejdelse af anbefalinger, handleplaner, lovgivning og tværgående initiativer mv.

Kommunikationsformer
Vidensråd for Forebyggelse benytter sig af en vifte af kommunikationsformer, som er egnet til størst mulig gennemslagskraft i forhold til hvert enkelt emne, der behandles. Fx:

 • Temarapporter
 • Faglige artikler
 • Faglige oplæg
 • Temakonferencer og debatmøder
 • Debatindlæg og kronikker
 • Indsatser i samarbejde med interessenter og alliancepartnere.

Økonomi
Vidensråd for Forebyggelse støttes frem til 2022 med et fast årligt beløb fra Lægeforeningen, Rockwoolfonden, Lundbeckfonden, Novo Nordisk Fonden og TrygFonden efter et klart armslængdeprincip.

Vidensråd for Forebyggelse søger løbende efter nye støtte- og samarbejdspartnere, der vil medvirke til indfrielse af fælles mål.